PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

PVGE bestuurlijk sterk door krachtige cohesie

De grote kracht van de PVGE ligt in het feit dat we groot genoeg zijn om iets voor te stellen, en toch klein genoeg om sterk samenbindend te werken. Onze vereniging wordt geleid door het verenigingsbestuur (VB). Hierin zijn alle voorzitters van de 8 lokale PVGE verenigingen aanwezig, aangevuld met 4 leden van het dagelijks bestuur. Zij komen elke maand bij elkaar. Door de werkzaamheden die voortvloeien uit Quo Vadis werken zij in groepjes aan specifieke onderwerpen die voor de gehele PVGE van belang zijn.

Daarnaast is er een grote cohesie door de dwarsverbanden op het bestuurlijk niveau van de 8 lokale verenigingen. Lokale bestuursleden overleggen enkele keren per jaar over hun specifieke functies en taken. Zie hieronder welke functies van lokale bestuursleden het betreft:

Bestaande commissies onder leiding van het verantwoordelijk verenigingsbestuurslid / voorzitter:

Commissie Belangenbehartiging

Mari Vervaart-algemeen voorzitter VB/DB

Penningmeesters overleg

Nicoline Kuperus-DB-penningmeester

Secretarissen overleg

vacature-DB-secretaris

Evenementen overleg

a.i. M. van Hofweegen

Commissie Communicatie inclusief Mediamix

Wilma Berkhout

Overleg Lokale Leaweb-coördinatoren

vacature

Commissie Reizen

vacature

ICT commissie / Leaweb

Wim Kemps

 

 Elk van de commissies heeft tot taak op de betrokken gebieden:

  • het VB gevraagd en ongevraagd adviezen te geven
  • maximaal ideeën en ervaringen uit te wisselen, activiteiten waar nodig te coördineren
  • optimaal de "economy of scale" te benutten
  • in initiërende en uitvoerende zin operationele ondersteuning te bieden aan verenigingsactiviteiten

De commissies zijn selfsupporting en dus zelf verantwoordelijk voor de verslaglegging, het uitvoeren en afwerken van opdrachten en onderzoeken, het verzorgen van inhoudelijke informatie aan verenigingsbestuur, afdelingsbesturen en waar nodig aan de achterban in de afdelingen. Verslagen worden gezonden naar de leden van het verenigingsbestuur. Allen zijn vrijwilligers die graag zien dat het goed gaat met de PVGE.

In een schematisch diagram wordt de samenhang tussen de bestuursleden en alle commissies weergegeven.

VB=Verenigingsbestuur

DB=Dagelijks Bestuur

Aalst/W/V=Aalst Waalre Valkenswaard

Geldrop/M/H/L= Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

De Schouw is het tweemaandelijkse informatieblad van de PVGE

PVGEpas18

Meld u aan als lid en ontdek de voordelen van het lidmaatschap

Informatieblad

Het informatie blad bevat alle belangrijke informatie van de de acht lokale PVGE-verenigingen  en de PVGE-koepel