PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Iedereen van 50 jaar en ouder, en hun eventueel jongere levenspartner, kan lid worden van de PVGE, de Vereniging voor senioren. U kunt zich online aanmelden als lid door invulling van het formulier op deze site. Het lidmaatschap van de vereniging is individueel d.w.z. als uw partner ook lid wil worden moet u ook haar/zijn gegevens invullen op het online aanmeldformulier.

U kunt zich ook schriftelijk aanmelden door invulling van een aanmeldformulier en dit op te sturen naar de vereniging. U kunt een aanmeldformulier downloaden van deze website of aanvragen bij het secretariaat op telefoonnummer (040) 212 75 04.

PVGE-leden kunnen gastlid worden van één andere lokale vereniging, naast de op het inschrijfformulier aangegeven lokale vereniging, echter alleen door een schriftelijk verzoek, gericht aan het secretariaat van de betreffende vereniging. Aan het gastlidmaatschap kunnen kosten verbonden zijn. Bij het secretariaat van de betreffende vereniging kunt u hierover informatie krijgen.

PVGE-leden kunnen deelnemen aan allerlei culturele, sportieve en ontspannende activiteiten die door de clubs georganiseerd worden. Voor het deelnemen aan clubactiviteiten is per club contributie verschuldigd. Zie de websites van de lokale verenigingen voor meer informatie betreffende het aanmelden voor en deelnemen aan clubactiviteiten.

Contributie

Het lidmaatschap per persoon kost bij automatische incasso € 21,00 per kalenderjaar. Door op het aanmeldformulier "betaling per automatische incasso" aan te kruisen, verleent u een machtiging aan PVGE Vereniging voor Senioren om jaarlijks het contributiebedrag af te schrijven van uw bankrekening. U geeft daarmee aan bekend te zijn met het feit dat, indien u niet akkoord bent met de afschrijving, u binnen acht weken bij uw eigen bank opdracht kunt geven het bedrag terug te boeken.

Als u pensioen ontvangt van het Philips Pensioenfonds is het ook mogelijk de contributie in te laten houden van uw pensioen. Indien u op deze manier uw contributie wenst te betalen, moet u uw pensioennummer (dit vindt u op uw pensioenoverzicht) invullen op het aanmeldformulier. Door invulling van het pensioennummer machtigt u het Philips Pensioenfonds om met ingang van januari a.s. de contributie voor de PVGE in te houden van uw pensioen in twaalf maandelijkse termijnen. Voor de betaling van de contributie van het lopende jaar kunt u PVGE machtigen de contributie van uw rekening af te schrijven.

Indien u uw contributie niet wenst te betalen via automatische incasso of inhouding op uw pensioen, ontvangt u een nota verhoogd met € 1,80 administratiekosten per persoon.

Wanneer de contributie is betaald of een machtiging daartoe is ontvangen, krijgt u uw lidmaatschapskaart thuisgestuurd. Daarna ontvangt u ieder jaar in de eerste week van maart, tegelijk met het verenigingsblad 'de Schouw', een nieuw exemplaar. De lidmaatschapskaart is steeds geldig tot maart van het daaropvolgende jaar. Zonder deze kaart vervalt uw recht tot deelname aan of toegang tot welke activiteit van de vereniging dan ook. Bij misbruik wordt de kaart ingenomen.

Opzegging

Beëindiging van het lidmaatschap is (behoudens bij overlijden) alleen mogelijk per eind van het kalenderjaar. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (per brief of per email) worden opgezegd, onder voorwaarde dat de afmelding vóór 1 december is ontvangen op het postadres of emailadres van de vereniging. Na deze datum blijft U automatisch lid tot en met het volgende jaar (zie het pdfHuishoudelijk reglement voor meer informatie).

De Schouw is het tweemaandelijkse informatieblad van de PVGE

PVGEpas18

Meld u aan als lid en ontdek de voordelen van het lidmaatschap

Informatieblad

Het informatie blad bevat alle belangrijke informatie van de de acht lokale PVGE-verenigingen  en de PVGE-koepel