Voor financiële belangenbehartiging is onze vereniging aangesloten bij de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG, website: www.federatie.nl), kortweg de "Federatie". In deze Federatie werken landelijk 28 verenigingen van Philips Gepensioneerden samen, met een totaal aantal aangesloten leden van ongeveer 16000.

Op het gebied van belangenbehartiging is de Federatie in hoofdzaak actief op een drietal terreinen:

  • Het Philips Pensioenfonds
  • De onderneming Philips, inclusief het IAK
  • Het Landelijk niveau

Het blijkt gewenst een scheiding te maken tussen leden van onze vereniging met een Philips verleden en de toenemende groep leden die een dergelijke binding niet hebben.

Voor de leden met een Philips verleden spant de Federatie zich in om, in overleg met het Philips Pensioenfonds en de onderneming Philips, de belangen van deze leden maximaal te beschermen en te verbeteren.

Voor wat betreft de inzet van de Federatie op landelijk niveau is het van eminent belang dat er op regeringsniveau besluiten worden genomen die de pensioenen van onze leden in het algemeen niet aantasten.

In september 2012 werd met name op initiatief van de leden van de gepensioneerden stichting Push (waarvan de FPVG lid is) de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) opgericht. Dit mede uit onvrede met de weinig effectieve belangenbehartiging door de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG)

De KNVG (website: www.knvg.nl) wil als koepel van de verenigingen van gepensioneerden de belangen van de gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand houden. Niet alleen de pensioenbelangen maar ook aandacht voor de financiële gevolgen voor ouderen van de ontwikkeling van overheidsbeleid zoals o.a. in de gezondheidszorg.

De activiteiten van de KNVG zijn ook van belang voor onze leden die geen Philips verleden hebben. Ze zijn namelijk veel breder van aard en richten zich op regeringsbesluiten die voor iedere gepensioneerde in Nederland van belang zijn.