PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Het VBOB (Verenigde Bonden Overleg Brabant, website: www.vbob.nl) is de primaire gesprekspartner voor het Provinciale bestuur van Noord-Brabant, waar het gaat om het provinciaal ouderenbeleid.

In het VBOB werken samen: KBO-Brabant,  het gewest Noord-Brabant van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB). Ook de PVGE vereniging voor senioren is toegetreden tot dit overleg orgaan VBOB.

Het VBOB heeft ten doel:

  • Het bevorderen van de samenwerking tussen de ouderenorganisaties op het terrein van belangenbehartiging van alle ouderen in Noord Brabant op de terreinen Welzijn, Wonen en Zorg.
  • Het opzetten en ontwikkelen van gezamenlijke projecten.
  • Het onderling afstemmen van het beleid van de ouderenorganisaties.
  • Binnen of namens het VBOB, zullen derhalve leden van de PVGE diverse plaatsen bezetten, met name waar het gaat om provinciaal ouderenbeleid en belangenbehartiging in de sectoren Welzijn, Wonen en Zorg.

Al deze ontwikkelingen leggen de PVGE evenwel ook verplichtingen op. Met name de personele invulling van deze inspraak- en medezeggenschaps-mogelijkheden vereist onze grote aandacht. Vanaf deze plaats doen wij dan ook een dringende oproep ons team van belangenbehartigers te komen versterken. Het is voor uw, en ons aller, belang dat we ons zo sterk mogelijk opstellen, maar dat kan alleen als we er ook de nodige menskracht voor willen en kunnen inzetten.