PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

schouw2021 3meiDe Schouw is de naam van het tweemaandelijkse informatieblad voor de leden van de PVGE vereniging.

De meest recente editie van het blad is beschikbaar via onderstaande link:

pdfDe Schouw actueel

De laatste 6 eerdere edities van de Schouw zijn beschikbaar via onderstaande links:

pdfDe Schouw mei 2021
pdfOplossing Puzzel 27 (mei 2021)

pdfDe Schouw maart 2021
pdfOplossing Puzzel 26 (mrt 2021)

pdfDe Schouw januari 2021
pdfOplossing Puzzel 25 (jan 2021)

pdfDe Schouw november 2020
pdfOplossing Puzzel 24 (nov 2020)

pdfDe Schouw september 2020
pdfOplossing Puzzel 23 (sep 2020)

pdfDe Schouw juli 2020
pdfOplossing Puzzel 22 (jul 2020)

Ledenvoordeel

In ‘de Schouw’ kunt u lezen dat leden op vertoon van hun ledenpas voordeel kunnen verkrijgen bij aankopen bij diverse bedrijven in de regio. De bedrijven waar dat mogelijk is en de aard van het voordeel staan vermeld onder het hoofdstuk Home » Ledenvoordeel van deze website.

Bij een groot aantal bedrijven en organisaties krijgen PVGE-leden korting voor bepaalde producten of diensten. Kortingen worden alleen verstrekt op vertoon van een geldige ledenpas; de pas vermeldt de datum tot wanneer de pas geldig is.

Voorwaarden

 • Alleen voor PVGE leden en op vertoon van een geldige ledenpas.
 • Korting wordt alleen verleend als leden zich vóór de aankoop als zodanig kenbaar maken, omdat korting niet achteraf kan worden verleend.
 • In principe is er geen PVGE-voordeel bij acties en andere kortingen.

Overzicht bedrijven en diensten

Klik op één van onderstaande rubrieken voor een overzicht van bedrijven en diensten waar korting verleend wordt.

Korting via lokale verenigingen

Naast de bedrijven en diensten uit bovenstaande rubrieken, kunnen PVGE-leden ook korting krijgen bij diverse lokale winkels en organisaties. Een overzicht van korting verlenende lokale organisaties vindt u op de ledenvoordeel pagina's van de lokale verenigingen:

Korting op zorgverzekeringen

Leden van de PVGE kunnen ook deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van Aon (uitgevoerd door Achmea). 

Leden kunnen een Myshop-pasje aanvragen om in de Myshop in Eindhoven Philipsproducten te kunnen kopen tegen personeelsprijs.

Met korting naar concerten van philharmonie zuidnederland

Ga naar www.pvge-eindhoven.nl/actualiteiten-eindhoven en bekijk op welke concerten korting wordt gegeven en hoe de kaarten moeten worden besteld.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Alle organisaties die met persoonsgegevens werken moeten hier aan voldoen. De AVG is dus ook van toepassing voor de PVGE Koepel.

Klik PRIVACYBELEID PVGE KOEPEL voor het beleid van PVGE Koepel.

 

Iedereen van 50 jaar en ouder, en hun eventueel jongere levenspartner, kan lid worden van de PVGE, de Vereniging voor senioren. U kunt zich online aanmelden als lid door invulling van het formulier op deze site. Het lidmaatschap van de vereniging is individueel d.w.z. als uw partner ook lid wil worden moet u ook haar/zijn gegevens invullen op het online aanmeldformulier.

U kunt zich ook schriftelijk aanmelden door invulling van een aanmeldformulier en dit op te sturen naar de vereniging. U kunt een aanmeldformulier downloaden van deze website of aanvragen bij het secretariaat op telefoonnummer (040) 212 75 04.

PVGE-leden kunnen gastlid worden van één andere lokale vereniging, naast de op het inschrijfformulier aangegeven lokale vereniging, echter alleen door een schriftelijk verzoek, gericht aan het secretariaat van de betreffende vereniging. Aan het gastlidmaatschap kunnen kosten verbonden zijn. Bij het secretariaat van de betreffende vereniging kunt u hierover informatie krijgen.

PVGE-leden kunnen deelnemen aan allerlei culturele, sportieve en ontspannende activiteiten die door de clubs georganiseerd worden. Voor het deelnemen aan clubactiviteiten is per club contributie verschuldigd. Zie de websites van de lokale verenigingen voor meer informatie betreffende het aanmelden voor en deelnemen aan clubactiviteiten.

Contributie

Het lidmaatschap per persoon kost bij automatische incasso € 21,00 per kalenderjaar. Door op het aanmeldformulier "betaling per automatische incasso" aan te kruisen, verleent u een machtiging aan PVGE Vereniging voor Senioren om jaarlijks het contributiebedrag af te schrijven van uw bankrekening. U geeft daarmee aan bekend te zijn met het feit dat, indien u niet akkoord bent met de afschrijving, u binnen acht weken bij uw eigen bank opdracht kunt geven het bedrag terug te boeken.

Als u pensioen ontvangt van het Philips Pensioenfonds is het ook mogelijk de contributie in te laten houden van uw pensioen. Indien u op deze manier uw contributie wenst te betalen, moet u uw pensioennummer (dit vindt u op uw pensioenoverzicht) invullen op het aanmeldformulier. Door invulling van het pensioennummer machtigt u het Philips Pensioenfonds om met ingang van januari a.s. de contributie voor de PVGE in te houden van uw pensioen in twaalf maandelijkse termijnen. Voor de betaling van de contributie van het lopende jaar kunt u PVGE machtigen de contributie van uw rekening af te schrijven.

Indien u uw contributie niet wenst te betalen via automatische incasso of inhouding op uw pensioen, ontvangt u een nota verhoogd met € 1,80 administratiekosten per persoon.

Wanneer de contributie is betaald of een machtiging daartoe is ontvangen, krijgt u uw lidmaatschapskaart thuisgestuurd. Daarna ontvangt u ieder jaar in de eerste week van maart, tegelijk met het verenigingsblad 'de Schouw', een nieuw exemplaar. De lidmaatschapskaart is steeds geldig tot maart van het daaropvolgende jaar. Zonder deze kaart vervalt uw recht tot deelname aan of toegang tot welke activiteit van de vereniging dan ook. Bij misbruik wordt de kaart ingenomen.

Opzegging

Beëindiging van het lidmaatschap is (behoudens bij overlijden) alleen mogelijk per eind van het kalenderjaar. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (per brief of per email) worden opgezegd, onder voorwaarde dat de afmelding vóór 1 december is ontvangen op het postadres of emailadres van de vereniging. Na deze datum blijft U automatisch lid tot en met het volgende jaar (zie het pdfHuishoudelijk reglement voor meer informatie).

PVGE Verenigingsbestuur – de Koepel

avatar

Vacature
secretaris

WilmaBerkhout

Wilma Berkhout
voorzitter
Helmond

99CorvdBosch

Cor v.d. Bosch
voorzitter
Best

HansBrands

Hans Brands
voorzitter a.i.
Geldrop-Mierlo
Heeze-Leende

SjoerdSjoerdsma2

Sjoerd Sjoerdsma
voorzitter
Eindhoven

kuperus

Nicoline Kuperus
penningmeester

JacWismans

Jac Wismans
voorzitter
Son en Breugel

JosOssevoort

Jos Ossevoort
voorzitter
Aalst-Waalre
Valkenswaard

JoopScholing

Joop Scholing
voorzitter
Nuenen

MariVervaart2

Mari Vervaart
voorzitter

WielBerden

Wiel Berden
voorzitter
Veldhoven

avatar

Vacature
belangenbehartiging

avatar

Vacature
facilitaire dienstverlening

Voor financiële belangenbehartiging is onze vereniging aangesloten bij de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG, website: www.federatie.nl), kortweg de "Federatie". In deze Federatie werken landelijk 28 verenigingen van Philips Gepensioneerden samen, met een totaal aantal aangesloten leden van ongeveer 16000.

Op het gebied van belangenbehartiging is de Federatie in hoofdzaak actief op een drietal terreinen:

 • Het Philips Pensioenfonds
 • De onderneming Philips, inclusief het IAK
 • Het Landelijk niveau

Het blijkt gewenst een scheiding te maken tussen leden van onze vereniging met een Philips verleden en de toenemende groep leden die een dergelijke binding niet hebben.

Voor de leden met een Philips verleden spant de Federatie zich in om, in overleg met het Philips Pensioenfonds en de onderneming Philips, de belangen van deze leden maximaal te beschermen en te verbeteren.

Voor wat betreft de inzet van de Federatie op landelijk niveau is het van eminent belang dat er op regeringsniveau besluiten worden genomen die de pensioenen van onze leden in het algemeen niet aantasten.

In september 2012 werd met name op initiatief van de leden van de gepensioneerden stichting Push (waarvan de FPVG lid is) de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) opgericht. Dit mede uit onvrede met de weinig effectieve belangenbehartiging door de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG)

De KNVG (website: www.knvg.nl) wil als koepel van de verenigingen van gepensioneerden de belangen van de gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand houden. Niet alleen de pensioenbelangen maar ook aandacht voor de financiële gevolgen voor ouderen van de ontwikkeling van overheidsbeleid zoals o.a. in de gezondheidszorg.

De activiteiten van de KNVG zijn ook van belang voor onze leden die geen Philips verleden hebben. Ze zijn namelijk veel breder van aard en richten zich op regeringsbesluiten die voor iedere gepensioneerde in Nederland van belang zijn.

 

Belangenbehartiging op het gebied van Welzijn, Wonen en Zorg vond tot voor kort vooral plaats op lokaal niveau. Elke afdeling van de PVGE is daarbij betrokken. Vertegenwoordigers van onze afdelingen zijn betrokken bij de ontwikkeling van plaatselijk beleid op de gebieden Welzijn, Wonen en Zorg.

Daartoe behoren o.a. projecten als:

 • Subsidieregelingen, voor een veelheid van terreinen.
 • Projecten zoals "Is uw gemeente Ouderenproof".
 • Het opstellen van een gemeentelijke nota Ouderenbeleid.
 • Gesprekken om te komen tot een zogenaamde Één loket functie.
 • Taxi en busvervoer voor ouderen en gehandicapten.
 • Gemeentelijk gezondheidsbeleid.
 • Projecten op het gebied van Bewegen voor ouderen.
 • Aanpassen van woningen, zowel huurwoningen als eigen woningbezit.

Dit kan in elke gemeente anders zijn ingevuld, maar de achterliggende bedoeling is wel ongeveer gelijk. Oudere inwoners raken zo betrokken, bij gemeentelijk ouderenbeleid of nemen deel in cliëntenraden, hebben regelmatig gesprekken en overleg of andere inspraak mogelijkheden. Allemaal voorbeelden van locale activiteiten waarbij vertegenwoordigers van onze PVGE nauw werden, of nog steeds zijn, betrokken. De bijdragen van onze PVGE vertegenwoordigers wordën in de meeste gevallen zeer op prijs gesteld.

Om de ontwikkelingen in de diverse gemeenten van ons werkgebied goed te kunnen volgen, kennen we de Verenigingscommissie Belangenbehartiging, waarin vertegenwoordigers van onze afdelingen, met elkaar kennis uitwisselen, de ontwikkelingen volgen en voor zover mogelijk zelfs proberen een verenigingsbeleid te ontwikkelen. Op deze wijze is onze vereniging, hier en daar zelfs zeer prominent, betrokken bij het ontstaan van overheidsbeleid voor Welzijn, Wonen en Zorg in het totale gebied van de regio Zuidoost Brabant.

Sinds 1 januari 2004 is onze vereniging als volwaardig lid geaccepteerd van het provinciaal Verenigd Bonden Overleg Brabant (VBOB). Wij zijn daarmee een geaccepteerde gesprekspartner, gelijk aan vertegenwoordigers van de landelijke ouderenbonden KBO en PCOB.

Gezamenlijk spreken we nu over het ouderenbeleid van de provincie Noord Brabant.

Alle ontwikkelingen rond belangenbehartiging leggen onze vereniging evenwel ook verplichtingen op. Met name de personele invulling van deze inspraak- en medezeggenschaps- mogelijkheden vereist onze grote aandacht. Vanaf deze plaats doen wij dan ook een dringende oproep ons team van belangenbehartigers te komen versterken. Het is voor uw, en ons aller, belang dat we ons zo sterk mogelijk opstellen, maar dat kan alleen als we er ook de nodige menskracht voor willen en kunnen inzetten.

Belangenbehartiging is een begrip dat vooral de laatste jaren sterk in belangstelling is toegenomen. Ook in onze vereniging is het langzamerhand één van onze top prioriteiten geworden.

Belangenbehartiging kan worden onderverdeeld in een tweetal werkgebieden.

De vereniging neemt verder deel aan het VBOB (Verenigde Bonden Overleg Brabant).

De PVGE statuten & het huishoudelijk reglement zijn beschikbaar via de links hieronder

Het doel van de vereniging is op te komen voor de belangen van de leden en het bevorderen van de binding tussen de leden.

De belangenbehartiging vindt plaats op landelijk en gemeentelijk niveau vanuit de vereniging en door overkoepelende organisaties waarbij de vereniging is aangesloten.

Verder zijn de lokale PVGE verenigingen en de door hen geboden activiteiten actief op het gebied van vorming en ontspanning.

PVGE, Vereniging voor Senioren is een organisatie met als doel de belangenbehartiging van iedereen van 50 jaar en ouder.

PVGE doet naast belangenbehartiging veel aan het organiseren, al dan niet in clubverband, van activiteiten op het gebied van sport, hobby, kunst, reizen, cultuur, enz.

Bovendien kunt u via deze site surfen naar de websites van de 7 afdelingen van PVGE, die elk informatie geven over de activiteiten van de afdeling alsmede van de diverse clubs die in een afdeling actief zijn.

Klik op onderstaande links voor meer informatie:

Krantenjongen

Nieuw op deze Website

deSchouw

Wandeltochten in Eindhoven en omgeving.

Wandelingen

 Klik in bovenstaand kaartje voor de omschrijving van alle tochten.