PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Home

Woesdag 26 april 2017 om 13.30 uur vindt de eerstvolgende vergadering van de Verenigingsraad plaats in het Gemeenschapshuis de Borgh, Speeltuinpad 3 in Geldrop.

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Goedkeuring notulen Verenigingsraadsvergadering van 12 oktober 2016
 4. Mededelingen
  4.1. Relatie Philips
  4.2. Huisvesting
 5. Ingekomen en uitgegane stukken
 6. Jaarverslag en financieel jaarverslag 2016
 7. Verslag kascontrole commissie
 8. Decharge bestuur
 9. Benoemen leden kascommissie
 10. Eindrapport Quo Vadis 2.0
  Gedachtenwisseling in groepen
 11. Mutaties en samenstelling bestuur
 12. Werkplan 2017
 13. Ledenwerving
 14. Rondvraag
 15. Vaststellen datum volgende vergadering. Voorgesteld wordt woensdag 25 oktober
 16. Sluiting van de vergadering

Geïnteresseerde leden kunnen deze vergadering als toehoorder (zonder spreek- en stemrecht) bijwonen. Gezien de beschikbare ruimte wordt u vriendelijk verzocht dit tevoren door te geven via 040 2127504 of via pvge@hetnet.nl.

De stukken liggen t.z.t. ter inzage op het Verenigingskantoor, Gebouw VS, Vredeoord 105 te Eindhoven. Het gebouw is alleen toegankelijk na telefonische aanmelding en op vertoon van uw lidmaatschapspas.

deSchouw